RAJA ISTIGHFAR

Astaghfirullah alladzi laa ilaaha illa huwa alhayyu alqayyumu wa atuubu ilaihi. Marilah kita perbanyak Istigfar

oleh KATA MUTIARA ISLAM

RAJA ISTIGHFAR

Aku memohon ampun kepada ALLAH Yang Agung, yang tidak ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Yang hidup tegak kokoh. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala perbuatan durhaka dan dosa. Aku bertaubat kepada-Nya dari segala ucapan, perilaku, pendengaran, penglihatan dan perasaan yang Engkau benci.

Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu dari segala dosa yang telah lalu dan yang kemudian, yang melewati batas, yang aku sembunyikan dan yang terang-terangan, serta dosa yang Engkaulebih mengetahuinya daripada saya. Engkau yang Qodim dan yang Akhir, dan yang berkuasa atas segala-galanya.

Ya Allah, aku memohon ampun kepada-Mu dari setiap dosa. Aku bertaubat kepada-Mu darinya yang kemudian aku mengulangi-nya.

Aku memohon ampun kepada-Mu atas amal yang tujuannya untuk-Mu, tetapi dicampuri hal-hal yang tidak Engkau ridhai.

Aku memohon ampun kepada-Mu atas penghianatanku terhadap janji-Mu padaku, dan aku mohon ampun kepada-Mu atas pelanggaran terhadap sesuatu yang terlarang. Aku memohon ampun kepada-Mu atas segala nikmat pemberian-Mu kepadaku, kemudian aku menyalahgunakannya pada perbuatan durhak. Aku memohon ampun kepada-Mu atas segala dosa yang tiada pengampunannya kecuali Engkau, dan tidak menampakkannya kepada seseorangpun selain kepada-Mu, dan tidak melapangkannya kecuali rahmat dan santunan-Mu, dan tidak dapat selamat darinya kecuali atas ampunan-Mu. Aku mohon ampun kepada-Mu dari setiap sumpah yang aku langgar, dan aku memohon ampun kepad-Mu hai Dzat Yang Tiada Tuhan lain kecuali Engkau, Yang mengetahui barang gaib dan nyata, dari setiap kejahatan yang aku lakukan di siang hari bolong ataupun di malam gelap gulita, tersembunyi atau terang-terangan. Engkau senantiasa melihat aku, setiap aku melakukan maksiat pasti Engkau melihatnya, baik perilaku yang aku sengaja, salah ataupun lupa, hai Dzat Yang Penyantun lagi Pemurah. Aku mohon ampun kepada-Mu yang tiada Tuhan lain kecuali Engkau, Maha Suci Engkau bahwasanya aku menganiaya diri, Ya Allah Tuhanku ampunilah aku dan kasihanilah serta terimalah taubatku, Enakau sebaik-baik Pengasih.

Aku memohon ampun kepada-Mu atas pelanggaranku meninggalkan ibadah fardhu yang telah diwajibkan kepadaku dalam sehari semalam, baik yang aku sengaja atau yang tidak, yamg lupa atauyang saya mengabaikannya, dan aku dituntut karenanya, dan dari setiap sunah nabi Muhammad Saw yang aku tinggalkan karena lupa atau khilaf, dungu atau menggampangkannya, sedikit atau banyak dan aku mengulanginya.

Aku memohon ampun kepada-Mu hai Dzat Yang tiada Tuhan kecuali Engkau, Yang Esa tiada sekutu bagi-Mu, Mha Suci Engkau Penguasa alam semesta, kepunyaan-Mualah kerajaan, dan bagi-Mulah segala puji dan syukur, Engkau yang mencukupi aku, Engkau adalah sebaik-baik pelindung dan penolong, tiada kekuatan dan kemampuan melakukan ibadah kepad-Mu, serta menjauhi larangan-Mu kecuali dengan pertolongan dari-Mu yang Luhur dan Agung.

Shalawat dan salam sebanyak-banyaknya tetaplah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Segala puji adalah kepunyaan Allah Penguasa alam semesta.

Iklan

Komentar ditutup.